Join us for the upcoming live webinar on ‘How to Empower Parents of Struggling Teens in Your Organization’. RSVP  

Warunki korzystania

Zapoznaj się uważnie z poniższą treścią: niniejsze warunki stanowią wiążącą umowę korzystania z usług. Jeśli nie zgadzasz się na te warunki, nie możesz uzyskiwać dostępu do usługi ani z niej korzystać.

1. Wprowadzenie

 1. Kim jesteśmy. Rethink autism, inc. („rethink”), poprzez swoje oddziały operacyjne rethink benefits oraz rethinkcare, obsługuje witryny internetowe https://www.rethinkbenefits.com/eb/https://www.rethinkcare.com/ oraz aplikacje mobilne rethink benefits i rethinkcare.
 2. Nasze usługi. Usługaoznacza witryny internetowe i aplikacje oraz wszystkie ich elementy, w tym między innymi zawarte w nich treści i narzędzia.  Warunki oznaczają niniejsze warunki korzystania, które opisują, w jaki sposób możesz uzyskiwać dostęp do usługi i z niej korzystać, a ponadto obejmują oświadczenie rethink o ochronie prywatności, które wyjaśnia, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i chronimy dane osobowe.  Niniejsze warunki nie obejmują żadnych innych usług i produktów rethink poza tymi wyraźnie opisanymi.
 3. Ty i my. Mówiąc „my”, „nasz” itp., mamy na myśli rethink benefits i rethinkcare. Mówiąc „ty”, „twój” itp., mamy na myśli ciebie – osobę uzyskującą dostęp do usługi lub korzystającą z niej.
 4. Twoja firmaoznacza firmę lub organizację (lub jej podmioty powiązane), która jest naszym klientem lub klientem naszego partnera kanałowego, i która cię zatrudnia, angażuje, świadczy usługi na twoją rzecz lub jest powiązana z tobą w inny sposób albo zatrudnia lub angażuje osobę, od której jesteś zależny(-a), lub która zaprosiła cię do przyłączenia się do usługi lub korzystania z niej. Twoja firma może zdecydować się na zapewnienie ci dostępu do naszych usług w sposób bezpośredni lub za pośrednictwem platformy zewnętrzne j będącej naszym partnerem kanałowym i świadczącej usługi na rzecz twojej firmy. W niniejszych warunkach odniesienia do twojej firmy oznaczają także pośredniczącą platformę zewnętrzną obsługującą twoją firmę, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.

2. Twoje uprawnienia w zakresie dostępu do usługi i korzystania z niej

 1. Użytkownicy niezarejestrowani. Nie musisz być zarejestrowanym użytkownikiem, aby uzyskać dostęp do publicznej części usługi (np. Stron docelowych, blogów itp.), jednak mimo to podlegasz niniejszym warunkom w zakresie, w jakim dotyczą one publicznej części usługi.
 2. Zarejestrowani użytkownicy. Dostęp do usługi opartej na subskrypcji (tj. Części chronionej hasłem) wymaga rejestracji i jest możliwy na podstawie umowy między nami a twoją firmą. Jeśli istnieje jakakolwiek sprzeczność pomiędzy naszą umową z twoją firmą a niniejszymi warunkami, wówczas nasza umowa z twoją firmą będzie miała pierwszeństwo.
 3. Minimalny wiek. Zarówno publiczna część usługi, jak i ta objęta subskrypcją, jest zasadniczo przeznaczona dla osób od 18. Roku życia. Osoby w wieku od 13 lat do 18 lat mogą korzystać z niektórych części usługi wyłącznie pod kierunkiem, nadzorem i za zgodą rodzica lub opiekuna, który posiada konto użytkownika i zaakceptował niniejsze warunki.

3. Zrozumienie niniejszych warunków

 1. Jest to wiążąca umowa. Chcemy świadczyć ci usługę pod warunkiem, że najpierw zaakceptujesz niniejsze warunki, a ponadto będziesz przestrzegać wszystkich określonych w nich obowiązków i standardów. Niniejsze warunki stanowią wiążącą umowę pomiędzy tobą a nami. Gdy potwierdzasz niniejsze warunki poprzez kliknięcie (np. Korzystając z przycisku „zgadzam się” lub podobnego przycisku, lub pola wyboru) lub gdy w inny sposób uzyskujesz dostęp do usługi lub z niej korzystasz, tym samym potwierdzasz zapoznanie się z niniejszymi warunkami i zgadzasz się im podlegać, niezależnie od tego, czy jesteś zarejestrowanym użytkownikiem. Jeśli nie zgadzasz się na te warunki, nie możesz uzyskiwać dostępu do usługi ani z niej korzystać.
 2. Możemy modyfikować niniejsze warunki. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany całości lub jakiejkolwiek części niniejszych warunków. Istotna zmiana warunków wchodzi w życie z chwilą jej publikacji. Dalsze korzystanie z usługi po wprowadzeniu zmiany oznacza wyrażenie na nią zgody. W razie braku zgody na taką zmianę należy zaprzestać korzystania z usługi.
 3. Możemy zmieniać usługę. Możemy w każdej chwili i według własnego uznania zmienić, zmodyfikować, uzupełnić lub zaprzestać świadczenia usługi lub jakiejkolwiek jej części lub elementu. Wszelkie istotne zmiany będą publikowane. W razie braku zgody na taką zmianę należy zaprzestać korzystania z usługi.
 4. Możemy angażować dostawców usług. W celu wykonywania naszych zobowiązań i świadczenia usług możemy angażować dostawców usług, czyli zewnętrznych dostawców usług, lub nasze podmioty powiązane, przy czym to my będziemy odpowiedzialni za działania takich dostawców usług.
 5. Możemy wymagać od ciebie dodatkowych potwierdzeń lub zgód. Możemy od czasu do czasu, jako warunek dalszego dostępu do usług i korzystania z nich, wymagać od ciebie: (i) potwierdzenia akceptacji warunków i ich przestrzegania; oraz (ii) udzielenia zgody na określone działania konieczne w związku z usługą (usługami) lub z innych przyczyn na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 6. Warunki uzupełniające rethink.Korzystanie z niektórych usług rethink może podlegać dodatkowym warunkom uzupełniającym rethink, tj. Dodatkowym warunkom lub ograniczeniom nałożonym przez rethink lub przez dostawców zewnętrznych rethink, które zostaną opublikowane na stronach, z których można uzyskać do nich dostęp. Zobowiązujesz się przestrzegać wszystkich takich warunków uzupełniających rethink oraz potwierdzasz, że w razie sprzeczności pomiędzy nimi a niniejszymi warunkami warunki uzupełniające rethink będą miały pierwszeństwo jedynie w odniesieniu do konkretnej usługi lub któregokolwiek z jej elementów, ale poza tym warunki uzupełniające nie zmieniają niniejszych warunków.
 7. Warunki uzupełniające twojej firmy i platformy zewnętrznej.Jako warunek zakwalifikowania się, dostępu, dalszego korzystania lub otrzymania dodatkowych korzyści (np. Nagród za korzystanie), twoja firma może zobowiązać cię do zaakceptowania i przestrzegania określonych warunków uzupełniających, w tym warunków lub ograniczeń nałożonych przez twoją firmę lub jej pośredniczące platformy zewnętrzne, za pośrednictwem których uzyskujesz dostęp do usługi (np. Program wsparcia pracowników, platformy wellness lub świadczeń, systemy zarządzania nauką itp.). Takie warunki uzupełniające firmy lub platformy zewnętrznej nie mają zastosowania do usługi rethink i nie zmieniają niniejszych warunków. Wszelkie pytania dotyczące warunków uzupełniających firmy i platformy zewnętrznej oraz relacji pomiędzy firmą a jej dostawcami platform zewnętrznych należy kierować do firmy.

4. Twoje konto

 1. Zakładanie konta użytkownika.Możliwość utworzenia głównego konta użytkownika jest dostępna wyłącznie dla osoby fizycznej uznanej przez firmę za uprawnioną do rejestracji i korzystania z usług. Taka osoba fizyczna pozostanie posiadaczem głównego konta użytkownika w okresie obowiązywania naszej umowy z firmą, chyba że zostanie ono zamknięte wcześniej zgodnie z niniejszymi warunkami. Za rozpowszechnianie informacji o rejestracji i/lub danych uwierzytelniających do rejestracji (np. Adres url/kod do rejestracji) odpowiada twoja firma. Wszelkie pytania dotyczące informacji o rejestracji i/lub danych uwierzytelniających do rejestracji należy kierować do swojej firmy. Podczas tworzenia konta użytkownika (w tym głównego konta użytkownika) zostaniesz poproszony(-a) o podanie informacji, w tym informacji umożliwiających identyfikację osoby. Zapoznaj się z oświadczeniem rethink o ochronie prywatności, aby poznać sposoby zbierania, wykorzystywania i ochrony informacji umożliwiających identyfikację osób. Zobowiązujesz się:
  • Podać dokładne, aktualne i pełne informacje;
  • Nie rejestrować się w imieniu osoby fizycznej innej niż ty;
  • Nie korzystać z konta innego użytkownika; oraz
  • Dbać o bezpieczeństwo swojego hasła i identyfikatora użytkownika oraz zachować je w poufności.
 2. Ponosisz odpowiedzialność za swoje konto użytkownika. Ponosisz pełną odpowiedzialność za wszelkie wykorzystywanie twojego konta użytkownika oraz za wszelkie działania, które mają miejsce przy użyciu twojego hasła lub identyfikatora użytkownika, niezależnie od tego, czy takie wykorzystywanie zostało przez ciebie zatwierdzone. Jeżeli wiesz lub podejrzewasz, że ktokolwiek inny niż ty zna dane logowania do twojego konta użytkownika, musisz natychmiast powiadomić nas o tym, pisząc na adres [email protected].
 3. Kontrola praw dostępu i użytkowania. Usługa jest oferowana w kilku odrębnych środowiskach opartych wyłącznie na subskrypcji, a dostęp do niektórych ofert w ramach usługi może zależeć od tego, czy posiadasz główne konto użytkownika powiązane z daną usługą i czy włączone są określone uprawnienia dotyczące korzystania.
 4. Rethink benefits at-work – ważne informacje. W środowisku „rethink benefits at work” ponosisz wyłączną odpowiedzialność za ustawienie swoich danych uwierzytelniających oraz uprawnień w trybie at work, które obejmują dostęp do określonej funkcjonalności usługi, w ramach której możesz zostać poproszony(-a) o podanie dodatkowych informacji na temat swój lub innych osób (np. Spotkania i kontakt z ekspertami ds. Neuroróżnorodności itp.). Należy pamiętać, że w celu skorzystania ze zdalnych sesji konsultacyjnych świadczonych w ramach rethink benefits at-work nie ma konieczności ani obowiązku wskazania tożsamości osoby, której dotyczą konsultacje (np. Tożsamości pracownika z problemami związanymi z neuroróżnorodnością, który jest twoim podwładnym). Nie udostępniaj żadnych danych osobowych osób fizycznych (np. Imię i nazwisko, funkcja/stanowisko, telefon, e-mail, numer pracownika, dział, lokalizacja itp.). Ujawnienie takich danych osobowych może stanowić naruszenie obowiązujących przepisów prawa i być sprzeczne z polityką twojej firmy. Zapoznaj się z oświadczeniem rethink o ochronie prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób informacje umożliwiające identyfikację osób są gromadzone w środowisku „at-work” oraz wykorzystywane i chronione przez rethink.
 5. Rethink benefits at home – ważne informacje. W środowisku „rethink benefits at home” ponosisz wyłączną odpowiedzialność za ustawienie swoich danych uwierzytelniających oraz uprawnień w trybie at-home, które obejmują dostęp do określonej funkcjonalności usługi, w ramach której możesz zostać poproszony(-a) o podanie dodatkowych informacji na temat swój, swojego dziecka lub innych osób (np. Profil dziecka, weryfikacja wizyty itp.). Jeśli posiadasz główne konto użytkownika, możesz również wyznaczać i zmieniać dostęp do usługi dla zespołu opieki twojego dziecka, w skład którego mogą wchodzić inne osoby, takie jak twój mąż/żona, partner/partnerka, a także opiekun, krewny czy nauczyciel. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za ustalenie praw użytkowania dla członków twojego zespołu opieki, w tym między innymi za ustawienie uprawnień w trybie at-home ograniczonych do konkretnego profilu dziecka lub zależnych od rodzaju szkolenia, roli członka zespołu wsparcia oraz wrażliwości danych, jakie możesz wprowadzić lub do których możesz uzyskiwać dostęp na twoim koncie użytkownika lub w profilu dziecka. Należy pamiętać, że wskazanie tożsamości dziecka w profilu dziecka jest całkowicie opcjonalne i nie jest niezbędne do korzystania z usług. Zapoznaj się z oświadczeniem rethink o ochronie prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób informacje umożliwiające identyfikację osób są gromadzone w środowisku „at-home” oraz wykorzystywane i chronione przez rethink.
 6. Zdalne sesje konsultacyjne – ważne informacje. Zdalne sesje konsultacyjne z rethink są oferowane rodzicom i opiekunom wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, a przekazane przez ciebie informacje zostaną wykorzystane po to, by wskazać ci zasoby i strategie poszerzające twoją wiedzę w celu promowania dobrostanu dziecka i rozwijania jego umiejętności. Zdalne sesje konsultacyjne są świadczeniem edukacyjnym przeznaczonym wyłącznie dla rodziców/opiekunów. Relacja z konsultantem rethink nie jest relacją lekarz-pacjent ani relacją kliniczną, a zdalna sesja konsultacyjna nie jest usługą telemedyczną. Konsultant rethink nie jest terapeutą twoim ani twojego dzieckanie zapewni tobie ani twojemu dziecku opieki zdrowotnej ani diagnozy lekarskiej, porady, leczenia, a ponadto nie przepisze leków, w tym między innymi nie świadczy usług ani leczenia w zakresie psychoterapii, psychologii i psychiatrii. Zdalne sesje konsultacyjne nie są przeznaczone na potrzeby sytuacji kryzysowych ani ratownictwa medycznego. Jeśli ty lub inna osoba jesteście w sytuacji kryzysowej lub w niebezpieczeństwie, należy zadzwonić pod numer 112, lokalny numer alarmowy i/lub skontaktować się ze swoim lekarzem. Przyjmujesz do wiadomości, że informacje udostępnione konsultantowi mogą zostać ujawnione, jeśli ty, inna osoba fizyczna lub dziecko stanowicie zagrożenie dla siebie, dziecka lub innych osób. Zdalne sesje konsultacyjne nie stanowią poparcia, rekomendacji ani sponsorowania przez rethink jakiegokolwiek produktu medycznego, usługi medycznej lub leczenia. Zapoznaj się z oświadczeniem rethink o ochronie prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób informacje umożliwiające identyfikację osób są gromadzone w środowisku „at-home” oraz wykorzystywane i chronione przez rethink.
 7. Korzystanie z usług przez osoby pozostające na twoim utrzymaniu – ważne informacje.Przyjmujesz do wiadomości, że usługa nie jest przeznaczona do użytku przez dzieci poniżej 13. Roku życia. Jeśli pozwalasz osobie pozostającej na twoim utrzymaniu, która ma od 13 do 18 lat, na dostęp do usługi i korzystanie z niej – czy to w ramach twojego konta użytkownika, czy w inny sposób – takie korzystanie musi zawsze odbywać się pod twoim kierunkiem i nadzorem. Pozwalając osobie pozostającej na twoim utrzymaniu na dostęp do twojego konta użytkownika, zgadzasz się na to, by działania takiej osoby pozostającej na twoim utrzymaniu były dla ciebie wiążące, a wszystkie odniesienia do „ciebie” w niniejszych warunkach dotyczą również dostępu do usługi i korzystania z niej przez taką osobę pozostającą na twoim utrzymaniu.
 8. Raporty na temat korzystania –zapoznaj się z oświadczeniem rethink o ochronie prywatności, aby uzyskać informacje dotyczące raportów na temat korzystania dostarczanych twojej firmie lub platformom zewnętrznym.
 9. Ustawienie i aktywowanie wiadomości tekstowych.Jeśli jest to zawarte w usłudze, i w zależności od twoich uprawnień, zdalne sesje konsultacyjne mogą być planowane za pomocą narzędzi do planowania będących częścią usługi (np. E-mail, wiadomość tekstowa). Obecnie narzędzia do przesyłania wiadomości tekstowych są oferowane tylko w stanach zjednoczonych. Jeśli chcesz korzystać z wiadomości tekstowych jako sposobu komunikacji, musisz wyrazić zgodę na otrzymywanie takich wiadomości tekstowych, zaznaczając odpowiednie pole w formularzu konta użytkownika. Oświadczasz, że jesteś właścicielem konta dla podanego przez siebie numeru telefonu komórkowego i powiadomisz nas w przypadku zmiany numeru telefonu komórkowego. Aby zrezygnować z korzystania z wiadomości tekstowych, musisz zmienić ustawienia konta użytkownika i zrezygnować z funkcji wiadomości tekstowych. Ponadto akceptujesz, że:
  • My lub nasi dostawcy usług możemy korzystać z automatycznego systemu wybierania numerów telefonu w celu dostarczania wiadomości tekstowych na numer telefonu komórkowego powiązany z twoim kontem użytkownika, który wskażesz na potrzeby wiadomości tekstowych; oraz
  • Do każdej wiadomości tekstowej wysłanej lub otrzymanej w związku z naszymi wiadomościami tekstowymi mogą mieć zastosowanie opłaty za wiadomości i dane zgodne z twoim planem taryfowym usług telefonii komórkowej, a także wszelkie obowiązujące opłaty roamingowe.

5. Upoważnione korzystanie z usługi

 1. Możesz korzystać z usługi pod warunkiem, że będziesz przestrzegać niniejszych warunków. Zobowiązujesz się działać w dobrej wierze i korzystać z usługi oraz przestrzegać warunków i obowiązujących przepisów prawa. Nie możesz:
  • Modyfikować, rozpowszechniać, transmitować, wyświetlać, wykonywać ani tworzyć dzieł pochodnych lub opartych na usłudze lub jakichkolwiek jej elementach;
  • Wynajmować, wydzierżawiać, wypożyczać, sprzedawać, udzielać sublicencji, cedować, rozpowszechniać, publikować, przekazywać ani w inny sposób udostępniać – niezależnie od tego, czy w ramach usługi „płatnej”, czy nie, oraz niezależnie od metody rozpowszechniania – funkcjonalności ani jakiegokolwiek elementu usług jakiejkolwiek osobie trzeciej, w tym przez lub w związku z internetem lub jakąkolwiek technologią lub usługą współdzielenia czasu, biura usług, oprogramowania jako usługi, hostingu, chmury lub inną;
  • Dokonywać inżynierii odwrotnej, demontażu, dekompilacji, dekodowania, adaptacji ani podejmować innych prób odtworzenia lub uzyskania dostępu do jakiegokolwiek kodu źródłowego usług;
  • Korzystać z manualnego procesu, automatycznego urządzenia ani aplikacji lub narzędzia do ekstrakcji, aby uzyskać dostęp, monitorować, wykorzystywać, pobierać, wyszukiwać, indeksować, wydobywać, pozyskiwać metodą scrapingu lub eksplorować dane;
  • Kopiować, umieszczać w ramce, tworzyć kopii lustrzanej ani w jakikolwiek sposób powielać lub obchodzić struktury nawigacyjnej lub prezentacji usługi lub jakiegokolwiek jej elementu, ani w inny sposób pokonywać, obchodzić lub omijać innych zabezpieczeń praw własności intelektualnej rethink do usługi;
  • Obchodzić ani naruszać żadnych urządzeń zabezpieczających ani środków ochrony stosowanych przez usługi, ani w inny sposób uzyskiwać dostępu do usług lub z nich korzystać;
  • Wprowadzać, przesyłać, przekazywać, aktywować lub w inny sposób dostarczać do usług lub za ich pośrednictwem jakiegokolwiek złośliwego oprogramowania lub szkodliwego kodu lub wirusa;
  • Uszkadzać, niszczyć, zamazywać, zakłócać, wyłączać, osłabiać, ingerować lub w inny sposób przerywać, utrudniać, przeciążać lub szkodzić w jakikolwiek sposób usługom lub dostarczaniu produktów i usług przez rethink jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi;
  • Usuwać, kasować, zmieniać ani zasłaniać jakichkolwiek znaków towarowych, informacji o prawach autorskich, gwarancji ani zastrzeżeń prawnych, ani jakichkolwiek innych informacji o prawach własności intelektualnej, jakimi opatrzone są usługi lub jakikolwiek ich element;
  • Uzyskiwać dostępu do usług ani korzystać z nich w jakikolwiek sposób lub w jakimkolwiek celu, który narusza, przywłaszcza lub w inny sposób narusza prawa własności intelektualnej lub inne prawa jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, lub w inny sposób narusza jakiekolwiek obowiązujące prawo;
  • Generować, przesyłać ani udostępniać materiałów użytkownika (jak wyjaśniono poniżej), które są zniesławiające, obsceniczne, promują fanatyzm, rasizm, mizoginię, nienawiść na tle religijnym lub etnicznym lub są w inny sposób oszczercze, niezgodne z prawem lub noszą znamiona deliktu, w tym które stanowią stalking, nękanie lub grożenie innym przemocą lub nadużyciem, a także które służą przesyłaniu ofert handlowych noszących znamiona nadużyć, takich jak wiadomości „śmieci”, spam i piramidy finansowe, do innych użytkowników usługi;
  • Uzyskiwać dostępu do usług ani korzystać z nich w celu monitorowania ich dostępności, wydajności lub funkcjonalności, lub w celu analizy porównawczej z usługami osób trzecich lub analizy konkurencyjnej usług, lub w celu rozwoju, świadczenia lub korzystania z usług konkurencyjnych, lub w jakimkolwiek innym celu, który jest szkodliwy dla rethink lub niekorzystny dla rethink pod względem handlowym;
  • Uzyskiwać dostępu do usług ani korzystać z nich w związku z projektowaniem, budową, konserwacją lub obsługą jakichkolwiek systemów reagowania na zagrożenia bezpieczeństwa lub innych aplikacji o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa, lub w związku z jakimkolwiek innym użyciem lub zastosowaniem, w którym użycie lub awaria usług mogłyby doprowadzić do szkód na osobie lub poważnych szkód fizycznych lub majątkowych;
  • Uzyskiwać dostępu do usług ani korzystać z nich w inny sposób wykraczający poza zakres korzystania przyznany przez rethink.

6. Materiały użytkownika

 1. Informacje i materiały użytkownika. W zależności od twoich uprawnień i/lub usługi możesz zamieszczać i utrzymywać w usłudze materiały użytkownika, czyli wszelkie dane (w tym dane osobowe osób fizycznych), informacje, treści i materiały, które są istotne i niezbędne dla twojego korzystania z usługi, w tym także materiały twojej firmy, jeśli masz do tego prawo. W stosownych przypadkach dane osobowe osób fizycznych należy wprowadzać wyłącznie w przeznaczonych specjalnie do tego celu formularzach i/lub polach w usłudze. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za poprawność, jakość, integralność, zgodność z prawem, wiarygodność i stosowność takich materiałów użytkownika, a także ich włączenie i wykorzystanie w usłudze. Musisz upewnić się, że posiadasz wszelkie niezbędne prawa i upoważnienia dotyczące materiałów użytkownika oraz że takie materiały nie naruszyłyby żadnego przepisu ani praw jakiejkolwiek osoby fizycznej. Twoja początkowa i dalsza możliwość dostępu, korzystania, dodawania, udostępniania, przesyłania i usuwania materiałów użytkownika zależy od udzielonych ci uprawnień. Udostępniając lub przesyłając materiały użytkownika za pośrednictwem usługi, ponosisz odpowiedzialność za upewnienie się, że takie udostępnianie i przesyłanie jest właściwe i zgodne z prawem. Ponadto ponosisz odpowiedzialność za tworzenie kopii zapasowych, odzyskiwanie danych lub inne kroki wymagane w celu zapewnienia możliwości odzyskania twoich materiałów użytkownika w przypadku utraty danych.
 2. Nasze prawa w odniesieniu do materiałów użytkownika. Nie posiadamy żadnych praw własności do materiałów użytkownika. Przyznajesz nam i naszym dostawcom usług uprawnienia do dostępu, wykorzystywania, powielania, modyfikowania, adaptowania, wykonywania, wyświetlania, rozpowszechniania i przetwarzania materiałów użytkownika w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi.
 3. Monitorowanie materiałów użytkownika oraz korzystania.Korzystanie przez ciebie z usługi jest monitorowane i rejestrowane w celach wspomagania oraz pomocy w zakresie wsparcia użytkownika i bezpieczeństwa systemu. Nie mamy obowiązku monitorowania ani badania twojego dostępu i korzystania z usługi lub materiałów użytkownika. Jednak zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania i bez dalszego powiadamiania cię o tym fakcie, do monitorowania lub badania konta użytkownika, jeśli uznamy, że jest to konieczne w celu:
  • Przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów prawa, w tym żądań organów ścigania lub agencji rządowych;
  • Reagowania na zawiadomienia o domniemanym naruszeniu zgodnie z polityką praw autorskich rethink;
  • Weryfikacji zgodności z warunkami;
  • Ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa rethink, twojej firmy, użytkowników i/lub społeczeństwa.

7. Nasze prawa własności

 1. Nasza własność intelektualna.Posiadamy wszelkie prawa, tytuły i udziały, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej do usługi oraz wszelkich treści i narzędzi, w tym między innymi oprogramowania, danych, grafiki, obrazów, logo, audio, wideo, projektu oraz wszelkich innych cech i elementów, na jakimkolwiek nośniku i w jakimkolwiek formacie, które są lub mogą w przyszłości stać się dostępne za pośrednictwem usługi, przy czym wszystkie one są chronione przez amerykańskie i międzynarodowe przepisy prawa dotyczące własności intelektualnej oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
 2. Brak prawa do używania naszych znaków towarowych i logo.Nie będziesz używać nazw handlowych, znaków towarowych i znaków usługowych firmy rethink ani jej podmiotów powiązanych, zarówno samodzielnie, jak i w połączeniu z jakimikolwiek innymi słowami lub logo, bez zgody rethink, a jeżeli taka zgoda zostanie udzielona, wszystkie przypadki wykorzystania będą przynosić korzyści wyłącznie firmie rethink i jej podmiotom powiązanym, a ty nie nabędziesz żadnego prawa, tytułu ani udziału w nich ani w wartości firmy z nimi związanej, a ponadto powstrzymasz się od naruszania praw rethink lub podmiotów powiązanych rethink.
 3. Informacje statystyczne.Możemy pozyskiwać i kompilować, manualnie lub automatycznie, informacje statystyczne, tj. Informacje analityczne, statystyczne i inne informacje pozyskane na bazie danych związanych z usługą i w niej przechwytywanych, które są zanonimizowane lub zagregowane z innymi danymi przechwyconymi w usługach dotyczącymi wydajności, działania i korzystania z usług, oraz wykorzystywać takie informacje statystyczne do naszych celów biznesowych, w tym do zarządzania operacjami, do badań i rozwoju oraz w celu udostępniania ich naszym dostawcom usług i innym odpowiednim stronom. Jesteśmy właścicielem praw do takich informacji statystycznych. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat zbierania i wykorzystywania przez nas informacji statystycznych, zapoznaj się z oświadczeniem rethink o ochronie prywatności.
 4. Przysługuje ci ograniczone prawo do pobierania i udostępniania.Masz możliwość oznaczania i zezwalania na udostępnianie w twoich osobistych kanałach społecznościowych (np. Facebook, twitter, linkedin itp.) Treści w ograniczonej ilości. Możesz korzystać z funkcjonalności usługi w celu pobierania lub drukowania uzasadnionej liczby kopii raportów i treści rethink, co do których masz uprawnienie do uzyskiwania dostępu, wyłącznie na swój osobisty i niekomercyjny użytek oraz pod warunkiem, że zawrzesz tam wszystkie informacje o prawach autorskich i innych prawach własności. Jakiekolwiek inne udostępnianie lub rozpowszechnianie treści rethink, w tym m.in. Na stronach internetowych, w aplikacjach dla przedsiębiorstw lub konsumentów lub przez „influencerów”, bez uprzedniej pisemnej zgody rethink jest surowo zabronione.
 5. Jak zwrócić się o zgodę na wykorzystanie naszych treści. Jeśli chcesz wykorzystać jakąkolwiek treść zawartą w usłudze, której wykorzystanie nie jest wyraźnie dozwolone w niniejszych warunkach, prosimy o kontakt pod adresem: rethink autism, inc, attn: copyright agent, 49 w. 27th st., 8th fl. New york, ny 10001.
 6. Zastrzeżenie praw na naszą rzecz. Nie możesz korzystać z usługi ani wykorzystywać jej w żaden sposób poza tym wyraźnie dozwolonym. Wszystkie prawa, które nie zostały ci wyraźnie przyznane, są przez nas zastrzeżone. Nie istnieją żadne dorozumiane licencje na usługę ani jej elementy.

8. Zawieszenie i zamknięcie

 1. Mamy prawo zamknąć lub zawiesić twoje konto użytkownika.Jeśli naruszysz którykolwiek z warunków, będziesz stanowić zagrożenie dla funkcjonalności, bezpieczeństwa, integralności lub dostępności usług, naruszysz jakiekolwiek obowiązujące przepisy prawa lub jeśli będzie to potrzebne w celu ochrony praw, własności i bezpieczeństwa rethink, twojej firmy, innych użytkowników lub społeczeństwa, możemy, według własnego uznania, natychmiast podjąć którekolwiek lub wszystkie z poniższych działań (między innymi):
  • Przekazać ci ostrzeżenie;
  • Zawiesić lub zamknąć twoje konto użytkownika; i/lub
  • Podjąć wobec ciebie działania prawne.
 2. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy między nami a twoją firmą. Udostępniamy ci usługę na podstawie umowy z twoją firmą lub z jej dostawcą zewnętrznym, który jest naszym partnerem kanałowym. Jeśli ta umowa wygaśnie lub zostanie rozwiązana z jakiegokolwiek powodu, utracisz dostęp do usługi. Możemy również odebrać ci dostęp do usługi po otrzymaniu instrukcji od twojej firmy lub jej platformy zewnętrznej lub jeśli nie możemy już zweryfikować twoich uprawnień w firmie.
 3. Naruszenie przez ciebie przepisów prawa.Wszelkie nieuprawnione korzystanie z usługi lub związane z usługą może również naruszać przepisy prawa w stanach zjednoczonych i innych krajach, a my możemy współpracować z odpowiednimi organami, w tym poprzez ujawnienie twojej tożsamości i innych materiałów klienta, zgodnie z informacjami zawartymi w oświadczeniu rethink o ochronie prywatności.

9. Nasza odpowiedzialność

 1. Odpowiedzialność niepodlegająca ograniczeniom. Żadne z postanowień niniejszych warunków nie wyklucza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności w przypadkach, w których byłoby to niezgodne z prawem, a ponadto żadne z postanowień niniejszych warunków nie wpływa na jakiekolwiek przysługujące ci prawa ustawowe.
 2. Czego nie możemy zagwarantować. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie gwarancji dorozumianych, dlatego niektóre z poniższych wyłączeń mogą nie mieć zastosowania w twoim przypadku. Z wyjątkiem oświadczeń i gwarancji wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, (a) my i nasi dostawcy nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji i w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wyłączamy wszelkie gwarancje i oświadczenia, wyraźne lub dorozumiane, w tym dorozumiane gwarancje przydatności handlowej i przydatności do określonego celu lub zastosowania (niezależnie od tego, czy cel lub zastosowanie zostały ujawnione), gwarancje tytułu prawnego i braku naruszeń, wszelkie dorozumiane zobowiązania w zakresie zabezpieczenia lub inne gwarancje wynikające z praktyki handlowej lub zwyczaju, w odniesieniu do wszelkich aspektów usługi i jej elementów lub jej wykorzystania w połączeniu z materiałami użytkownika lub rezultatów lub wyników uzyskanych na skutek takiego wykorzystania, wszelkich decyzji lub działań podjętych w wyniku polegania na nich lub ich wykonania (zarówno w odniesieniu do wykonania w całości, jak i w części lub niewykonania); (b) my i nasi dostawcy nie gwarantujemy adekwatności, dokładności, terminowości ani kompletności usługi ani jakichkolwiek elementów lub rezultatów usługi, ani że będzie ona wolna od błędówlub wolna od złośliwego oprogramowania lub innych słabości lub uszkodzeń i w związku z tym nie będziemy zobowiązani do wypłaty odszkodowań ani ponoszenia odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pominięcia lub opóźnienia z nimi związane; oraz (c) usługa i wszystkie jej elementy są dostarczane „w stanie, w jakim się znajdują”, i korzystasz z nich na własne ryzyko.
 3. Nie oferujemy porad medycznych. Ta usługa nie zapewnia porad medycznychnie stanowi: (a) praktyki lekarskiej ani świadczenia usług diagnozy lub leczenia w zakresie opieki zdrowotnej, w tym między innymi psychiatrii, psychologii, psychoterapii, (b) tworzenia relacji lekarz-pacjent lub relacji klinicznej, ani (c) popierania, zalecania lub sponsorowania przez nas jakiegokolwiek produktu medycznego lub usługi medycznej. Dodatkowo ta usługa nie powinna być wykorzystywana do diagnozowania choroby ani do oceny jakichkolwiek aspektów medycznych jakiejkolwiek osoby, u której zdiagnozowano chorobę. Wszystkie treści zawarte w usłudze są przekazywane wyłącznie w celach informacyjnych i nie mają na celu zastąpienia porady lekarskiej. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących choroby lub leczenia należy skonsultować się z lekarzem. Nie należy zwlekać z zasięgnięciem porady lekarskiej z powodu treści otrzymanych w ramach tej usługi. Usługa nie jest przeznaczona do sytuacji kryzysowych ani ratownictwa medycznego. W przypadku nagłej sytuacji zadzwoń pod numer 112, lokalny numer ratunkowy i/lub do swojego lekarza.
 4. Jesteś odpowiedzialny(-a) za uzyskanie zgody lekarza. Niektóre oferty w usłudze zawierają informacje na temat zdrowia, kondycji fizycznej i wellness, które są przeznaczone wyłącznie do celów edukacyjnych i rozrywkowych. Istnieją dowody oparte na badaniach osób trzecich, według których rozwiązania dotyczące umysłu i ciała (w tym mindfulness, medytacja i joga) mogą pomóc w zapobieganiu i procesie zdrowienia w przypadku wielu różnych chorób, a także w poprawie niektórych kwestii związanych z wydajnością i relacjami. Rethink nie wydaje żadnych stwierdzeń, oświadczeń ani gwarancji, że usługa przyniesie korzyści fizyczne lub terapeutyczne. Przed ustaleniem celów i/lub rozpoczęciem nowego programu fitness lub wellness należy skonsultować się ze swoim lekarzem lub lekarzem pierwszego kontaktu. Rozwój badań medycznych może mieć wpływ na treści dotyczące zdrowia, kondycji fizycznej i odżywiania, które są zawarte w usłudze. Nie można zapewnić, że usługa będzie zawsze uwzględniała najnowsze ustalenia lub postępy w odniesieniu do konkretnej oferty. Tworząc konto użytkownika, oświadczasz, że rozumiesz, iż określone aktywności wiążą się z wytężonym ruchem fizycznym i niosą ze sobą ryzyko szkody fizycznej lub psychicznej. Ponadto potwierdzasz, że żaden lekarz ani lekarz pierwszego kontaktu nigdy nie poinformował cię, że twój stan uniemożliwia podejmowanie którejkolwiek z tych aktywności, oraz nie znasz żadnego innego powodu, dla którego nie powinieneś/nie powinnaś ich podejmować. Każdą aktywność fizyczną lub mindfulness należy rozpoczynać powoli i na poziomie odpowiednim do twoich umiejętności i możliwości, a także do jakichkolwiek twoich chorób i/lub ograniczeń psychicznych lub fizycznych. Należy przerwać jakąkolwiek aktywność, schemat działania, rutynę, program lub korzystanie z jakiegokolwiek sugerowanego sprzętu, który powoduje u ciebie jakiekolwiek lęki, przygnębienie, ból, dyskomfort, mdłości, zawroty głowy lub duszność, i bezzwłocznie skonsultować się z pracownikiem ochrony zdrowia. Wyraźnie zrzekasz się i rezygnujesz z prawa do zgłaszania wszelkich roszczeń, jakie ty lub inne osoby uzyskujące dostęp do usługi lub korzystające z niej za pośrednictwem twojego konta użytkownika możecie mieć w jakimkolwiek momencie wobec firmy rethink i jej podmiotów powiązanych w związku z jakiegokolwiek rodzaju szkodami.
 5. Nie ponosimy odpowiedzialności za usługi i produkty osób trzecich.Usługa może wymagać wykorzystania lub integracji z produktami, usługami i danymi, które są udostępniane przez dostawców zewnętrznych (w tym platformy zewnętrzne), lub może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich, w tym m.in. Stron internetowych, które mogą udzielać porad „medycznych” lub „klinicznych”. Nie kontrolujemy takich produktów i usług osób trzecich i nie ponosimy w związku z nimi żadnej odpowiedzialności. Twój dostęp i prawo do korzystania z takich produktów i stron internetowych osób trzecich może wiązać się z dodatkowymi umowami pomiędzy takim dostawcą zewnętrznym a twoją firmą lub może wymagać od ciebie wyrażenia zgody na dodatkowe warunki. Takie dodatkowe warunki lub umowy nie zmieniają niniejszych warunków, a ponadto będziesz odpowiedzialny(-a) za swoje korzystanie z takich produktów i usług osób trzecich, wszelkie związane z tym koszty i opłaty oraz wszelkie wynikające z tego ryzyka.
 6. Nie składamy żadnych dodatkowych obietnic.Żadna opinia, porada ani oświadczenie wydane przez nas (w tym przez naszych członków wyższej kadry kierowniczej, członków zarządu, pracowników, agentów i podmioty powiązane) lub przez naszych dostawców lub przez jakichkolwiek użytkowników, niezależnie od tego, czy zostały one złożone w usłudze, czy są z nią związane, czy zostały złożone w inny sposób, nie będą powodować powstania żadnego oświadczenia, gwarancji, ani zobowiązania na mocy niniejszych warunków.
 7. Ograniczenia naszej odpowiedzialności. W przypadku niezadowolenia z usługi przysługuje ci środek ochrony prawnej w postaci zaprzestania korzystania z niej. W żadnym wypadku my ani nasze podmioty powiązane nie ponosimy odpowiedzialności wobec ciebie lub jakiejkolwiek osoby trzeciej za jakiegokolwiek rodzaju odszkodowania, w tym m.in. Za wszelkie odszkodowania pośrednie, specjalne, uboczne, retorsyjne, prewencyjne lub wynikowe, w tym m.in. Z tytułu utraty zysków, straconego czasu lub utraty wartości firmy, nawet w przypadku otrzymania informacji o możliwości wystąpienia takich odszkodowań, zarówno na mocy umowy, odpowiedzialności deliktowej, odpowiedzialności bezwzględnej, jak i innych tytułów. Nasza odpowiedzialność nie przekroczy, łącznie dla wszystkich roszczeń, mniejszej z następujących wartości: (i) rocznej kwoty zapłaconej lub płatnej przez twoją firmę proporcjonalnie za twoje korzystanie z usługi; i (ii) 1000 usd. Ograniczenia te nie mają zastosowania w przypadku rażącego zaniedbania z naszej strony, naszego umyślnego działania lub spowodowania przez nas uszczerbku na zdrowiu. Niektóre przepisy prawa nie zezwalają na ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności, więc te ograniczenia mogą nie mieć zastosowania w twoim przypadku.

10. Zabezpieczenie

 1. Twój obowiązek zabezpieczenia nas. Zobowiązujesz się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności nas (w tym naszych członków wyższej kadry kierowniczej, członków zarządu, posiadaczy udziałów, pracowników, agentów, przedstawicieli i podmioty powiązane) oraz naszych dostawców, w związku z jakimikolwiek roszczeniami, odszkodowaniami, stratami, kosztami (w tym uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej) lub innymi wydatkami, które wynikają bezpośrednio lub pośrednio z: (a) jakiejkolwiek aktywności na twoim koncie użytkownika naruszającej warunki, (b) naruszenia przez ciebie obowiązujących warunków i umów osób trzecich, jeśli takie istnieją, (c) naruszenia przez ciebie obowiązującego prawa, (d) naruszenia przez ciebie praw, w tym praw własności intelektualnej i praw prywatności jakiejkolwiek osoby trzeciej, (e) twoich materiałów użytkownika, w tym m.in. Niezapewnienia przez ciebie wszystkich niezbędnych praw, licencji i zgód, aby umożliwić nam wykorzystanie ich w ramach usługi, (f) roszczeń z tytułu szkód jakiegokolwiek rodzaju poniesionych przez ciebie lub inne osoby uzyskujące dostęp do twojego konta użytkownika lub z niego korzystające. Zobowiązujesz się do pełnej współpracy w ramach jakiegokolwiek dochodzenia rethink dotyczącego faktycznego, domniemanego lub potencjalnego naruszenia warunków.

11. Inne ważne warunki

 1. Co się stanie w przypadku sporu prawnego między nami?
  • Nasza firma ma siedzibę w stanie nowy jork i dlatego warunki podlegają prawu stanu nowy jork i są zgodnie z nim interpretowane. Niniejsze warunki nie są regulowane przez konwencję narodów zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów ani przez ustawę uniform computer information transactions act i oba te dokumenty są wyraźnie wyłączone.
  • W związku z jakimkolwiek sporem lub postępowaniem sądowym wynikającym z warunków lub z nimi związanym wyrażasz zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwość miejscową sądów stanu nowy jork znajdujących się w hrabstwie nowy jork, w dzielnicy manhattan oraz sądów federalnych znajdujących się w południowym dystrykcie nowego jorku.
  • Będziemy mogli wnieść powództwo przeciwko tobie w dowolnej jurysdykcji.
 2. Okoliczności poza naszą kontrolą chociaż będziemy starali się świadczyć usługę na twoją rzecz, przyjmujesz do wiadomości i potwierdzasz, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności za opóźnienia lub niepowodzenie w świadczeniu lub dostarczeniu usług z powodu działania siły wyższej, nieprzewidzianych okoliczności lub innych przyczyn pozostających poza naszą uzasadnioną kontrolą.
 3. Punkty obowiązujące także po rozwiązaniu niniejszych warunków. Wszystkie punkty warunków, które ze względu na swój charakter obowiązują także po rozwiązaniu, pozostają w pełnej mocy po rozwiązaniu warunków. Obejmuje to m.in. Wszystkie postanowienia dotyczące praw własności, zastrzeżeń prawnych, ograniczenia odpowiedzialności, zrzeczenia się praw oraz zabezpieczenia.
 4. Rozdzielność postanowień. Jeżeli jedno lub kilka postanowień niniejszych warunków zostanie uznanych przez sąd w jakiejkolwiek właściwej jurysdykcji za niewykonalne, wówczas takie postanowienie zostanie usunięte z warunków w minimalnym zakresie, a pozostałe postanowienia będą obowiązywały w dalszym ciągu w pełnej mocy. Każda taka interpretacja sądowa wymagająca ograniczenia lub usunięcia postanowienia będzie ważna tylko w jurysdykcji, w której dokonano takiej interpretacji.
 5. Sposób postępowania nie powoduje zrzeczenia się praw. Żaden przypadek nieegzekwowania przez nas jakiegokolwiek warunku określonego w niniejszych warunkach nie zostanie uznany za dalsze lub trwające zrzeczenie się takiego warunku ani za zrzeczenie się jakiegokolwiek innego warunku, a ponadto żaden przypadek niedochodzenia przez nas prawa lub postanowienia na podstawie niniejszych warunków nie będzie stanowił zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

12. Powiadomienia i dane kontaktowe

 1. Jak powiadomimy cię o zmianach. Rethink może umieścić na swoich stronach informację, aby zawiadomić cię o pewnych zmianach, takich jak istotne modyfikacje warunków lub usługi. Zawiadomienie może być także przekazane w formie wiadomości e-mail, przez telefon lub za pośrednictwem usług pocztowych.
 2. Nasze dane kontaktowe.
  • Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z warunkami lub usługą, lub jakimikolwiek innymi produktami i usługami rethink, skontaktuj się z nami pod adresem: [email protected]lub napisz na nasz adres podany poniżej.
  • Jeśli masz jakikolwiek powód do złożenia skargi, skontaktuj się z nami pod adresem: [email protected]lub napisz na nasz adres poniżej, a postaramy się rozwiązać problem.
  • Nasz adres: rethink first, 49 w. 27th st., 8th fl. New york, ny 10001. Zgadzasz się, że jedynym sposobem przekazywania nam zawiadomień prawnych jest dostarczenie ich na adresy podane powyżej.
Data wejścia w życie. Niniejsza wersja warunków obowiązuje od 30 czerwca 2022 r.